Amaramakanam ente അമരമാകണമെന്റെ രാഷ്ട്രം  • Title: Amaramakanam ente
  • Genre: Other
  • Language: Malayalam
  • Length: 4:51 minutes (3.33 MB)
  • Format: MP3 Stereo 44kHz 96Kbps (CBR)

അമരമാകണമെന്റെ രാഷ്ട്രം വിശ്വവിശ്രുതി നേടണം
നിഖിലവൈഭവപൂര്‍ണമാവണമെവിടെയും ജനജീവിതം
അരുതനീതികളാര്‍ത്തരറിയരുതംബ ദുഖമൊരല്‍പവും
വിശ്വശാന്തി വളര്‍ത്തുവാനവള്‍ ശക്തിശാലിനിയാകണം

ശ്രീസരസ്വതി തന്നുപാസന ധര്‍മമാക്കിയ ഭൂമിയില്‍
അജ്ഞതാതിമിരം പടര്‍ന്നു കിടപ്പതെന്തുവിപര്യയം
അര്‍ത്ഥതൃഷ്ണ ശമിപ്പതിന്നുലകുറ്റുനോക്കിയ സ്വര്‍ണഭൂ
പിച്ചതെണ്ടുവതെന്തു ദുസ്സഹമീയധോഗതി മാറണം

കര്‍മമേ പുരുഷാര്‍ത്ഥമാക്കിയ സിംഹവിക്രമശാലികള്‍
കര്‍മയോഗികള്‍ കര്‍മധീരര്‍ മഹാപരിശ്രമശാലികള്‍
ചോരകൊണ്ടുവിയര്‍പ്പുകൊണ്ടു സമൃദ്ധമാക്കിയ ഭൂമിയില്‍
എന്തുജാഡ്യമിതെന്തു നിഷ്ക്രിയഭാവമീസ്ഥിതി മാറണം

സ്വാര്‍ത്ഥഭാവനയെന്തുകൊണ്ടീയജ്ഞഭൂവിലുയര്‍ന്നിടാന്‍
ഇവിടെയല്ലീ പിറന്നുപണ്ടേ ത്യാഗശീലരകിഞ്ജനര്‍
ആത്മബലിചെയ്യുമ്പൊഴും ഞാനെന്നമത്സരബുദ്ധികള്‍,
വീണ്ടുമുല്‍ക്കടരാഷ്ട്രസേവാഭവ്യഭാവന വളരണം

.Devanagri Transliteration
अमरमाकणमॆन्टे राष्ट्रं विश्वविश्रुति नेटणं
निखिलवैभवपूर्‍णमावणमॆविटॆयुं जनजीवितं
अरुतनीतिकळार्‍त्तरऱियरुतंब दुखमॊरल्‍पवुं
विश्वशान्ति वळर्‍त्तुवानवळ्‍ शक्तिशालिनियाकणं

श्रीसरस्वति तन्नुपासन धर्‍ममाक्किय भूमियिल्‍
अज्ञतातिमिरं पटर्‍न्नु किटप्पतॆन्तुविपर्ययं
अर्‍त्थतृष्ण शमिप्पतिन्नुलकुट्टुनोक्किय स्वर्‍णभू
पिच्चतॆण्टुवतॆन्तु दुस्सहमीयधोगति माऱणं

कर्‍ममे पुरुषार्‍त्थमाक्किय सिंहविक्रमशालिकळ्‍
कर्‍मयोगिकळ्‍ कर्‍मधीरर्‍ महापरिश्रमशालिकळ्‍
चोरकॊण्टुवियर्‍प्पुकॊण्टु समृद्धमाक्किय भूमियिल्‍
ऎन्तुजाड्यमितॆन्तु निष्क्रियभावमीस्थिति माऱणं

स्वार्‍त्थभावनयॆन्तुकॊण्टीयज्ञभूविलुयर्‍न्निटान्‍
इविटॆयल्ली पिऱन्नुपण्टे त्यागशीलरकिञ्जनर्‍
आत्मबलिचॆय्युम्पॊऴुं ञानॆन्नमत्सरबुद्धिकळ्‍,
वीण्टुमुल्‍क्कटराष्ट्रसेवाभव्यभावन वळरणं

English Transliteration
amrmaaknmente raastrn vishvvishruti netnn
nikhilvaibhvpur‍nmaavnmeviteyun jnjivitn
arutnitiklaar‍ttrriyrutnb dukhmorl‍pvun
vishvshaanti vlr‍ttuvaanvl‍ shktishaaliniyaaknn

shrisrsvti tnnupaasn dhr‍mmaakkiy bhumiyil‍
ajnytaatimirn ptr‍nnu kitpptentuvipryyn
ar‍tthtrisn shmipptinnulkuttunokkiy svr‍nbhu
pikktentuvtentu dusshmiydhogati maarnn

kr‍mme purusaar‍tthmaakkiy sinhvikrmshaalikl‍
kr‍myogaikl‍ kr‍mdhirr‍ mhaaprishrmshaalikl‍
korkontuviyr‍ppukontu smriddhmaakkiy bhumiyil‍
ऎntujaadymitentu niskriybhaavmisthiti maarnn

svaar‍tthbhaavnyentukontiyjnybhuviluyr‍nnitaan‍
iviteylli pirnnupnte tyaagashilrkinyjnr‍
aatmblikeyyumpollun nyaanennmtsrbuddhikl‍,
vintumul‍kktraastrsaabhvybhaavn vlrnn


അമരമാകണമെന്റെ രാഷ്ട്രം വിശ്വവിശ്രുതി നേടണം
നിഖിലവൈഭവപൂര്‍ണമാവണമെവിടെയും ജനജീവിതം
അരുതനീതികളാര്‍ത്തരറിയരുതംബ ദുഖമൊരല്‍പവും
വിശ്വശാന്തി വളര്‍ത്തുവാനവള്‍ ശക്തിശാലിനിയാകണം

ശ്രീസരസ്വതി തന്നുപാസന ധര്‍മമാക്കിയ ഭൂമിയില്‍
അജ്ഞതാതിമിരം പടര്‍ന്നു കിടപ്പതെന്തുവിപര്യയം
അര്‍ത്ഥതൃഷ്ണ ശമിപ്പതിന്നുലകുറ്റുനോക്കിയ സ്വര്‍ണഭൂ
പിച്ചതെണ്ടുവതെന്തു ദുസ്സഹമീയധോഗതി മാറണം

കര്‍മമേ പുരുഷാര്‍ത്ഥമാക്കിയ സിംഹവിക്രമശാലികള്‍
കര്‍മയോഗികള്‍ കര്‍മധീരര്‍ മഹാപരിശ്രമശാലികള്‍
ചോരകൊണ്ടുവിയര്‍പ്പുകൊണ്ടു സമൃദ്ധമാക്കിയ ഭൂമിയില്‍
എന്തുജാഡ്യമിതെന്തു നിഷ്ക്രിയഭാവമീസ്ഥിതി മാറണം

സ്വാര്‍ത്ഥഭാവനയെന്തുകൊണ്ടീയജ്ഞഭൂവിലുയര്‍ന്നിടാന്‍
ഇവിടെയല്ലീ പിറന്നുപണ്ടേ ത്യാഗശീലരകിഞ്ജനര്‍
ആത്മബലിചെയ്യുമ്പൊഴും ഞാനെന്നമത്സരബുദ്ധികള്‍,
വീണ്ടുമുല്‍ക്കടരാഷ്ട്രസേവാഭവ്യഭാവന വളരണം

Congrats... Abhinav Only a true nationalist can upload it. Vande Matharam...

How can I download the song

We are continuing the shaakha

enikku ente naadum shakhayum ente kuttikaalavum kabadikaliyum orma varunnu.

Yours is a clever way of thininkg about it.

jai bholo BHARATH MATHA KI

eante cherruppakkalam thirichu varunna ormmakal tharunnu eee ganageethangal kelkkumbol

I recall my childhood in RSS shaakha by listening this song

gOOD SONG

Brilliant one listen the lyrics. How strong it is "Vande Matharam"

Amaramakanam Entey Rastram Viswa Vishruthi Nedanam,
Nikhila Vaibava Poornamavanam Evideyum Jana Jeevitham,
Aruthanithikal Aarthar ariyaruthamba dukhamoralpavum
Vishwa Shanthi Valarthuvan aval Shakthi Shaliniyavanam.

pls post full lyrics

good song.Please send me lyrics of this song

Good song !!!
reallyyy touchingg onee

good song but .....this sing duet vendayirunnu

good song but .....this sing duet vendayirunnu

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options