Hi Anadi Bharatbhu-ही अनादि भरतभू (Marathi)

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

ही अनादि भरतभू ही अनादि संस्कृती
रोज अरुण चंद्र्मा आरतीस उगवती॥

धरुनि अभय सावली मायभूमिच्या शिरी
हायुगे युगे उभा अचलराज हिमगिरी
चरणि अर्घ्य द्यावया सिंधुलहरी उसळती॥१॥

शब्द स्वप्निही दिला तरिही तो ठरो खरा
म्हणुनि राव रंक हो ही इथे परंपरा
पितृवचन पाळण्या विजनवासि रघुपती॥२॥

धर्मराज तो तया भीम पार्थ वंदिती
देव सूत हिऊनी कर्मयोग सांगती
ज्ञानियामुखे इथे बोलते सरस्वती॥३॥

याच भूवरी जिजा शिवनॄपास वाढवी
श्रीसमर्थवैखरि राष्ट्रधर्म जागवी
नीति नांदते इथे सिध्द शक्ति संगती॥४॥

ह्रदय आमुच्या सदा मंत्र शांतिचा वसे
सुष्ट मानवासवे वैर आमुचे असे
अंतरात अस्मिता ही सदैव जागती॥५॥

hī anādi bharatabhū hī anādi saṁskṛtī
roja aruṇa caṁdrmā āratīsa ugavatī ||

dharuni abhaya sāvalī māyabhūmicyā śirī
hāyuge yuge ubhā acalarāja himagirī
caraṇi arghya dyāvayā siṁdhulaharī usaḻatī ||1||

śabda svapnihī dilā tarihī to ṭharo kharā
mhaṇuni rāva raṁka ho hī ithe paraṁparā
pitṛvacana pāḻaṇyā vijanavāsi raghupatī ||2||

dharmarāja to tayā bhīma pārtha vaṁditī
deva sūta hiūnī karmayoga sāṁgatī
jñāniyāmukhe ithe bolate sarasvatī ||3||

yāca bhūvarī jijā śivanṝpāsa vāḍhavī
śrīsamarthavaikhari rāṣṭradharma jāgavī
nīti nāṁdate ithe sidhda śakti saṁgatī ||4||

hradaya āmucyā sadā maṁtra śāṁticā vase
suṣṭa mānavāsave vaira āmuce ase
aṁtarāta asmitā hī sadaiva jāgatī ||5||

SuShta manava save vair amache ase??? dusht manava save asayla have.

नाही, सुष्ट चा अर्थ आहे, दुष्ट च्या विरुद्ध.. चांगला, स्वचछ, दूषित नसलेला.. त्यामुले आमचे वैर त्या स्वचछ नसलेल्या मानवाशी नसून, दुष्ट मानवाशी आहे, असा अर्थ अपेक्षित आहे...

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options