audio by genre inspiration

Hum honge kaamyaab - Sanskrit

Hum honge kaamyaab - Sanskrit - Inspiration - Sanskrit - 3:18 minutes (2.31 MB)

भवामः सफलार्थाः वयम् -(३)
एकदिने ऽ ऽ ऽ
ओ हो हो मनसि विश्वासः
पूर्णः विश्वासः