audio by language nepali

Sanghasthan ma geet gaayo (Nepali)

Sanghasthan ma geet gaayo (Nepali) - Hinduism - Nepali - 1:54 minutes (1.74 MB)

संघस्थान मा गीत गायो स्वयंसेवक ले
एकै सोर एकै भाखा एकै लहर ले ॥