Amuche Jag Gaaila jayagan-अमुचे जग गाइल जयगान (Marathi)

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

अमुचे जग गाइल जयगान॥ धृ॥

अमुच्या मंगल देशासाठी अम्ही उजळल्या जीवनज्योती
शांतपणाने इथे चालले अखंड जीवनदान॥१॥

ओठावर या अनेक भाषा नयनापुढती एकच आशा
एकदिलाने सदैव नांदू सोडुनि हे अभिमान॥२॥

ह्रदयांतिल ते स्वप्न मनोहर अवलोकाया होउनि आतुर
पत्थर कांटे तुडवित आलो तिमिरातून भयाण॥३॥

स्मरण कुणाला भूकतृषेचे भानही कुठले भंवतालीचे
हासत अपुल्या हवनांतुन हे उभवू राष्ट्र महान्॥४॥

आज जगी या म्हणती वेडे गातिल सगळे उद्या पवाडे
देतिल अमुच्या धवल यशाचे फडकावून निशाण॥५॥

amuce jaga gāila jayagāna || dhṛ ||

amucyā maṁgala deśāsāṭhī amhī ujaḻalyā jīvanajyotī
śāṁtapaṇāne ithe cālale akhaṁḍa jīvanadāna ||1||

oṭhāvara yā aneka bhāṣā nayanāpuḍhatī ekaca āśā
ekadilāne sadaiva nāṁdū soḍuni he abhimāna ||2||

hradayāṁtila te svapna manohara avalokāyā houni ātura
patthara kāṁṭe tuḍavita ālo timirātūna bhayāṇa ||3||

smaraṇa kuṇālā bhūkatṛṣece bhānahī kuṭhale bhaṁvatālīce
hāsata apulyā havanāṁtuna he ubhavū rāṣṭra mahān ||4||

āja jagī yā mhaṇatī veḍe gātila sagaḻe udyā pavāḍe
detila amucyā dhavala yaśāce phaḍakāvūna niśāṇa ||5||

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options