Bharat Amucha Ase-भारत अमुचा असे (Marathi)

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

भारत अमुचा असे आम्हाला प्राणाहुनही प्यार
या देशाच्या कणाकणास्तव वाहिल शोणित धार॥धृ॥

ब्रीद आमुचे जरी शांतीचे
इथे तळपती सूर्य क्रांतिचे
नसात खेळे रक्त शिवाचे
या भूमिवर दानवतेचे बीज न कधि रुजणार॥१॥

ईश्वर अमुचा भोळा शंकर
क्षणात होईल प्रलयंकर
कंपित होईल धरणी अंबर
हिमालयाच्या बर्फातुनही उफाळेत अंगार॥२॥

विश्वबंधुता इथली शिकवण
मानवता हे इथले जीवन
दुष्टांचे परि येथे मर्दन
होतिल त्यांच्या समिधा जे जे येतिल करण्या वार॥३॥

इतिहासाच्य पानोपानी
इथे स्फुर्तिच्या अक्षय खाणी
दुबळी नच ही भारत जननी
अणू अणुतुन इथे शक्तिचा -घडेल आविष्कार॥४॥

bhārata amucā ase āmhālā prāṇāhunahī pyāra
yā deśācyā kaṇākaṇāstava vāhila śoṇita dhāra ||dhṛ||

brīda āmuce jarī śāṁtīce
ithe taḻapatī sūrya krāṁtice
nasāta kheḻe rakta śivāce
yā bhūmivara dānavatece bīja na kadhi rujaṇāra ||1||

īśvara amucā bhoḻā śaṁkara
kṣaṇāta hoīla pralayaṁkara
kaṁpita hoīla dharaṇī aṁbara
himālayācyā barphātunahī uphāḻeta aṁgāra ||2||

viśvabaṁdhutā ithalī śikavaṇa
mānavatā he ithale jīvana
duṣṭāṁce pari yethe mardana
hotila tyāṁcyā samidhā je je yetila karaṇyā vāra ||3||

itihāsāacya pānopānī
ithe sphurticyā akṣaya khāṇī
dubaḻī naca hī bhārata jananī
aṇū aṇutuana ithe śakticā -ghaḍela āaviṣkāra ||4||

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options