Geet Vhave Jivanache-गीत व्हावे जीवनाचे (Marathi)

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

गीत व्हावे जीवनाचे ते तुझे मृदु हासणे
तूच माते तीर्थ आम्हा तूच आशा बंधने॥धृ॥

तप्त ठिणग्या नाचती या खड् गसंघर्षातूनी
आग त्याची दिव्य दाहक उतरु दे अमुच्या मनी
तापलेल्या हिमगिरीची आच लागुनि अंतरी
वितळुनी जाऊच दे अन् शीत बर्फ़ाची दरी
पेटू दे यातून आई नासले कुजले जिणे॥१॥

फुलविले होतेस तेव्हा स्फुर्तिचे स्फुल्लिंग तू
शकहुणांचा पाशवी उन्माद जेव्हा ये उतू
दाहिराच्या कन्यकांचे मृत्युला आव्हान ते
नाचुदे अमुच्या उरी क्षण चार केवळ जागते
विस्मृतीचे पटल विरुनी उसळू दे सारी मने॥२॥

गाळुनी निज तेज जेव्हा पार्थ सरला मगुती
मंत्र गीतेच्या स्वरांनी चेतली त्याची मती
तीच वाणी केशवाची ऐकवावी एकदा
झिंगलेल्या भावनांना ठेंवण्या जागे सदा
शक्ति दे घेण्या भरारी भासु दे जग ठेंगणे॥३॥

पौरुषाचा मंत्रजागर आज घुमतो आगळा
आत्मघाती शांततेचा ध्यास लोपो पांगळा
रंगवी आम्हास देवी उसळत्या श्रधेतुनी
प्रिय ध्वजाच्या लहरीमधुनी ऐकू दे विजयध्वनी
शांत व्हाया वर हिमालय सागरा खेचून ने॥४॥

gīta vhāve jīvanāce te tujhe mṛdu hāsaṇe
tūca māte tīrtha āmhā tūca āśā baṁdhane ||dhṛ||

tapta ṭhiṇagyā nācatī yā khaḍ gasaṁgharṣātūnī
āga tyācī divya dāhaka utaru de amucyā manī
tāpalelyā himagirīcī āca lāguni aṁtarī
vitaḻunī jāūca de an śīta barfācī darī
peṭū de yātūna āī nāsale kujale jiṇe ||1||

phulavile hotesa tevhā sphurtice sphulliṁga tū
śakahuṇāṁcā pāśavī unmāda jevhā ye utū
dāhirācyā kanyakāṁce mṛutyulā āvhāna te
nācude amucyā urī kṣaṇa cāra kevaḻa jāgate
vismṛtīce paṭala virunī uasaḻū de sārī mane ||2||

gāḻunī nija teja jevhā pārtha saralā magutī
maṁtra gītecyā svarāṁnī cetalī tyācī matī
tīca vāṇī keśavācī aikavāvī ekadā
jhiṁgalelyā bhāvanāṁnā ṭheṁvaṇyā jāge sadā
śakti de gheṇyā bharārī bhāsu de jaga ṭheṁgaṇe ||3||

pauruṣācā maṁtrajāgara āja ghumato āgaḻā
ātmaghātī śāṁtatecā dhyāsa lopo pāṁgaḻā
raṁgavī āmhāsa devī uasaḻatyā śradhetunī
priya dhvajācyā laharīmadhunī aikū de vijayadhvanī
śāṁta vhāyā vara himālaya sāgarā khecūna ne ||4||

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options