Hi Pavitra Mazi Mata-ही पवित्र माझी मात (Marathi)

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

ही पवित्र माझी मात धरती येथे कर माझी जुळती॥धृ॥

याच कणांतून मानवतेचा आदिम अंकुर डोले
याच कणांनी वेदान्ताचे बोल अमर ऐकविले
याच कणांना हलवित गेली प्रभु रामाची हाक
याच कणांशी एकज़ीव हो चितोडची ती राख
याच कणांनी श्रीशिवबाचि घडली चेतन मूर्ती॥१॥

नव्हे मृत्तिका चैतन्याचे प्रतिक माझी आई
तिच्या जीवनातुन तेजाचा अखंड निर्झर वाही
तिने पाजले स्तन्य मधुरतम धर्माचे आम्हास
तिच्याच जीवित्वावर असती निर्भर अमुचे श्वास
संकटावरी मात कराया हीच एकली स्फुर्ती॥२॥

अमृतकुंभा जिंकायला लागे गरुडभरारी
हलाहलाचे विष पचवाया समर्थ हो त्रिपुरारी
या शक्तिचे आवाहन का श्रध्देविना घडेल
या श्रध्देची पुजा देवी बोला कुठे असेल
या आईविण वदा कोण मग करिल इच्छापूर्ती॥३॥

अम्हांस लागे पिसे आमुच्या आईचे दिनरात
सुखदुःखाशी तिच्या आमुच्या जीवन हे निगडीत
मिळेल जो जो तया देउ या वेडाचे हे वाण
या वेडामधि शतशत असतिल गेलेले रंगुन
भावबळावर दिगंत देऊ या मातेची कीर्ती॥४॥

hī pavitra mājhī māta dharatī yethe kara mājhī juḻatī ||dhṛ||

yāca kaṇāṁtūna mānavatecā ādiama aṁkura ḍole
yāca kaṇāṁnī vedāntāce boala amara aikavile
yāca kaṇāṁnā halavita gelī prabhu rāmācī hāka
yāca kaṇāṁśī ekazīva ho citoḍacī tī rākha
yāca kaṇāṁnī śrīśivabāci ghaḍalī cetana mūrtī ||1||

navhe mṛttikā caitanyāce pratika mājhī āī
ticyā jīvanātuna tejācā akhaṁḍa nirjhara vāhī
tine pājale stanya madhuratama dharmāce āmhāsa
ticyāca jīvitvāvara asatī nirbhara amuce śvāsa
saṁkaṭāvarī māta karāyā hīca eakalī sphurtī ||2||

amṛtakuṁbhā jiṁkāyalā lāge garuḍabharārī
halāhalāce viṣa pacavāyā samartha ho tripurārī
yā śaktice āvāhana kā śradhdevinā ghaḍela
yā śradhdecī pujā devī boalā kuṭhe asela
yā āīviṇa vadā koṇa maga karila icchāpūrtī ||3||

amhāṁsa lāge pise āmucyā āīce dinarāta
sukhaduḥkhāśī ticyā āmucyā jīvana he nigaḍīta
miḻela jo jo tayā deu yā veḍāce he vāṇa
yā veḍāmadhi śataśata asatiala gelele raṁguna
bhāvabaḻāvara digaṁta deū yā mātecī kīrtī||4||

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options