Varuni Shant Ha Giri-वरुनि शांत हा गिरि (Marathi)

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

वरुनि शांत हा गिरि धुमसते आग परी अंतरी॥धृ॥

मेघ वर्षती अविरत धारा
मारुत घाली शीतल वारा
तरुराजींचा पर्णपसारा छाया धरितो शिरी॥१॥

सवे घेउनी वनदेवीला
रंजविण्याला वसंत आला
संजसकाळी विहंगमाला मोहवि मंजुळ स्वरी॥२॥

खोल तयाचे उदर फोडुनी
वसती केली क्षुद्र जिवांनी
स्तब्ध परि हा मौन साधुनी कालक्रमणा करी॥३॥

महाभुतांचे सोशित घाव
वदनारती दिसे न भासत
हृदयाचाही कळे न टाव भासत योग्यापरी॥४॥

स्फोट परंतु होईल जेव्हा
शिखर भंगुनी क्षणात तेव्हा
तप्तरसाचा निघेल लाव्हा ओसंडत भूवरी॥५॥

क्रोधाने जणु रुद्र खवळला
नष्ट कराया निश्चलतेला
नभास भिडता प्रचंड ज्वाला ग्रह जळतिल अंबरि॥६॥

varuni śāṁta hā giri dhumasate āga parī aṁtarī ||dhṛ||

megha varṣatī avirata dhārā
māruta ghālī śītala vārā
tarurājīṁcā parṇapasāarā chāyā dharito śirī||1||

save gheunī vanadevīlā
raṁjaviṇyālā vasaṁta ālāa
saṁjasakāḻī vihaṁgamālā mohavi maṁjuḻa svarī ||2||

khola tayāce udara phoḍunī
vasatī kelī kṣudra jivāṁnī
stabdha pari hā mauna sādhunī kālakramaṇā karī ||3||

mahābhutāṁce sośita ghāava
vadanāratī dise na bhāsata
hṛdayācāhī kaḻe na ṭāva bhāsata yogyāparīī||4||

sphoṭa paraṁtu hoīla jevhā
śikhara bhaṁgunī kṣaṇāta tevhā
taptarasācā nighela lāvhā osaṁḍata bhūvarī ||5||

krodhāne jaṇu rudra khavaḻalā
naṣṭa karāyā niścalatelā
nabhāsa bhiḍatā pracaṁḍa jvālā graha jaḻatila aṁbari ||6||

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options