Maadenoy Hindustan  • Title: Maadeno Hindustan
  • Genre: Bharat
  • Language: Telugu
  • Length: 4:01 minutes (2.76 MB)
  • Format: MP3 Stereo 44kHz 96Kbps (CBR)

మాదేనోయ్ హిందుస్తాన్ మాదే మాదే మాదేనోయ్

ఢమ ఢమ ఢమ ఢమ ఢక్కనగారాల్ దిక్కు పిక్కటిల మ్రోగిస్తాం
గణగణ గణగణ ఘంటారావం ఘన గర్జనగా వినిపిస్తాం
రెప రెప రెప రెప రిక్కల తాకగ విజయ పతాకాన్నెగరేస్తాం
నింగిదాటి శృంగాల నిలచి మన దేశ గౌరవం ఘోషిస్తాం

చలువల వీడూ కొండలఱేడూ హిమవంతుండు మావాడే
త్రిభువన పావని దివ్య సువాహిని మాయమ్మే గంగామాయీ
తరగల నురగల మెరుగులు వెట్టెడు హిందు సంద్రమూ మాదేనోయ్
ధాటి మేటి జిత శతృ కోటియౌ ధనుష్కోటియది మాయదియే

నవ విచిత్ర రమణీయ నందనము కాశ్మీరము మా యుపవనమే
కొండల గుట్టల నాగుల యోగుల పూర్వ ప్రాంతమది మా యిరవే
గంగా సింధూ గౌతమి కృష్ణల పయోవర్ధితం మా నెలవే
అతి మనోజ్ఞ శిల్పాలకాలయం దక్షిణ ప్రాంతం మాదేనోయ్

దేశ గౌరవము దేశ సంపదా తేజరిల్లగా పనిచేస్తాం
బ్రహ్మ తేజమూ క్షాత్ర వీర్యమూ భారత జాతిని నింపేస్తాం
అలసట భీరుత లలవడనీయక జాతిని జాగృతి నింపేస్తాం
పురాగౌరవం నవోత్తేజమూ పరంవైభవం సాధిస్తాం

English Transliteration

maadEnOy himdustaan maadE maadE maadEnOy

Dhama Dhama Dhama Dhama Dhakkanagaaraal dikku pikkaTila mrOgistaam
gaNagaNa gaNagaNa ghamTaaraavam ghana garjanagaa vinipistaam
repa repa repa repa rikkala taakaga vijaya pataakaannegarEstaam
nimgidaaTi SRmgaala nilaci mana dESa gouravam ghOshistaam

caluvala vIDU komDala~rEDU himavamtumDu maavaaDE
tribhuvana paavani divya suvaahini maayammE gamgaamaayI
taragala nuragala merugulu veTTeDu himdu samdramU maadEnOy
dhaaTi mETi jita SatR kOTiyou dhanushkOTiyadi maayadiyE

nava vicitra ramaNIya namdanamu kaaSmIramu maa yupavanamE
komDala guTTala naagula yOgula pUrva praamtamadi maa yiravE
gamgaa simdhU goutami kRShNala payOvardhitam maa nelavE
ati manOj~na Silpaalakaalayam dakshiNa praamtam maadEnOy

dESa gouravamu dESa sampadaa tEjarillagaa panicEstaam
brahma tEjamU kshaatra vIryamU bhaarata jaatini nimpEstaam
alasaTa bhIruta lalavaDanIyaka jaatini jAgRti nimpEstaam
puraagouravam navOttEjamU paramvaibhavam saadhistaam


In Kannada Script:

ಮಾದೇನೋಯ್ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ್, ಮಾದೇ ಮಾದೇ ಮಾದೇನೋಯ್ ।।ಪ।।

ಢಮ ಢಮ ಢಮ ಢಮ ಢಕ್ಕನಗಾರಾಲ್ ದಿಕ್ಕು ಪಿಕ್ಕಟಿಲ ಮ್ರೋಗಿಸ್ತಾಂ
ಘಣ ಘಣ ಘಣ ಘಣ ಘಂಟಾರಾವಂ ಘನ ಗರ್ಜನಗಾ ವಿನಿಪಿಸ್ತಾಂ
ರೆಪ ರೆಪ ರೆಪ ರೆಪ ರಿಕ್ಕಲ ತಾಕಗ ವಿಜಯ ಪತಾಕಾ ನ್ನೆಗರೇಸ್ತಾಂ
ನಿಂಗಿದಾಟಿ ಶೃಂಗಾಲ ನಿಲಚಿ ಮನ ದೇಶ ಗೌರವಂ ಘೋಷಿಸ್ತಾಂ ।।೧।।

ಚಲುವಲ ವಿಡೂ ಕೋಂಡಲರೇಡೂ ಹಿಮವಂತುಂಡು ಮಾವಾಡೆ
ತ್ರಿಭುವನ ಪಾವನಿ ದಿವ್ಯ ಸುವಾಹಿನಿ ಮಾಯಮ್ಮೆ ಗಂಗಾಮಾಯೀ
ತರಗಲ ನುರಗಲ ಮೆರುಗುಲು ವೆಟ್ಟೆಡು ಹಿಂದೂ ಸಂದ್ರಮೂ ಮಾದೇನೋಯ್
ಧಾಟಿ ಮೇಟಿ ಜಿತ ಶತೃ ಕೋಟಿಯೌ ಧನುಶ್ಕೋಟಿಯದಿ ಮಾಯದಿಯೇ ।।೨।।

ನವ ವಿಚಿತ್ರ ರಮಣೀಯ ನಂದನಮು ಕಾಶ್ಮೀರಮು ಮಾ ಯುಪವನಮೇ
ಕೊಂಡಲ ಗುಟ್ಟಲ ನಾಗುಲ ಯೋಗುಲ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂತಮದಿ ಮಾ ಯಿರವೇ
ಗಂಗಾ ಸಿಂಧೂ ಗೌತಮಿ ಕೃಷ್ಣಲ ಪಯೋವರ್ಧಿತಂ ಮಾ ನೆಲವೇ
ಅತಿ ಮನೋಜ್ಞ ಶಿಲ್ಪಾಲಕಾಲಯಂ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತಂ ಮಾದೇನೋಯ್ ।।೩।।

ದೇಶ ಗೌರವಮು ದೇಶ ಸಂಪದಾ ತೇಜರಿಲ್ಲಗಾ ಪನಿಚೇಸ್ತಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾ ತೇಜಮು ಕ್ಷಾತ್ರ ವೀರ್ಯಮು ಭಾರತ ಜಾತಿನಿ ನಿಂಪೇಸ್ತಾಂ
ಅಲಸಟ ಭೀರುತ ಲಲವಡನೀಯಕ ಜಾತಿನಿ ಜಾಗೃತಿ ನಿಂಪೇಸ್ತಾಂ
ಪುರಾಗೌರವಂ ನವೋತ್ತೇಜಮೂ ಪರಂವೈಭವಂ ಸಾಧಿಸ್ತಾಂ ।।೪।।

who is the lyric writer for this song?

Shri Purushothama rao

I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it's free? Aweosme!

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options